02 mei 2019

Uit de raadszitting 29/04/2019 - Gemeente De Pinte

Aanwezig: Guy Blomme (CD&V), Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter), Laure Reyntjens (CD&V, schepen), Willem Rombaut (CD&V, schepen), Liselotte Thienpont (CD&V), Erik Van de Velde (CD&V), Ann Vandenbussche (CD&V), Lieve Van Lancker (CD&V, schepen), Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V), Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester), Kristof Agache (N-VA, schepen), Benedikte Demunck (N-VA, schepen), Leen Gryffroy (N-VA), Hilde Claeys (Ruimte), Trudo Dejonghe (Ruimte, sp.a), Ina Quintyn (Ruimte, sp.a), Marthe Van Den Abbeele (Ruimte), Lutgard Vermeyen (Ruimte, Groen), Wim Vanbiervliet (Ruimte), Evelyne Gomes (Open VLD), Christel Verleyen (Open VLD) en Veerle Goethals (algemeen directeur)

 

Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter) vraagt om bij hoogdringendheid een punt toe te voegen, betreffende de agenda van Imewo. Voor de aanvang van de raden vraagt Wim Vanbiervliet (Ruimte) om punt 17 over het retributiereglement te behandelen na punt 13. Later zal blijken dat de nummering vanaf punt 10 niet meer overeenstemt met de oorspronkelijke agenda. In dit verslag wordt de ‘oude’ nummering gehanteerd.

 

De gemeenteraad

Benedikte Demunck (N-VA, schepen) antwoordt op een mondelinge vraag van Trudo Dejonghe (Ruimte, sp.a) in de vorige gemeenteraad i.v.m het vrachtverkeer over de fietsstraat ter hoogte van de tunnel in de Groenstraat. Er zijn suggesties van het college om het vrachtverkeer om te leiden. Het finale plan zal voorgelegd worden op een volgende Mobiliteitsraad en de signalisatie zal aangepast worden.

De openbare toiletten aan de begraafplaats zullen voortaan 24 uur op 24 uur toegankelijk zijn in plaats van enkel overdag. Antwoord van Willem Rombaut (CD&V, schepen).

Voor de goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraad vraagt Wim Vanbiervliet (Ruimte) het woord. Hij klaagt aan dat de notulering en de lay-out van de mondelinge vragen veel beter kan. De lezer kan niet uitmaken waarover het gaat. Hij vraagt tevens om de mondelinge vragen te nummeren, bijvoorbeeld per zittingsjaar.

Vervolgens kaart Wim Vanbiervliet (Ruimte) aan dat er een en ander misloopt met het doorgeven van de namen van de vertegenwoordigers in verschillende adviesraden en commissies. Hij hoopt dat er “niets achterzit”. Hij verwijst nog eens wat er gebeurde met de uitnodiging voor de vergadering van de Zorgband en nu ook met de Minaraad en de Mobiliteitsraad.

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester) verontschuldigt zich voor deze gang van zaken. Bij de Zorgband bleek naderhand en vele pagina’s verder, dat aan het bestuur gevraagd werd om de uitnodiging door te sturen. Dit is iets wat normaal niet gevraagd wordt.

 

 

Het Huishoudelijk Reglement van het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité (2)

Benedikte Demunck (N-VA, schepen): Het reglement werd voorgelegd aan de vakbonden op 22 mei 2019. Eén vakbond struikelde over de term ‘huishoudelijk reglement’. Dit moet volgens de regelgeving ‘Reglement van inwendige orde’ zijn.

Wim Vanbiervliet (Ruimte) vraagt waar het advies te vinden is welke vakbonden er aanwezig waren. Na een grote stilte antwoordt Benedikte Demunck (N-VA, schepen) dat er slechts een vakbond aanwezig was en dat het advies vervat zou zitten in een verslag. De aanwezige vakbond was het ACV.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

Dit punt staat ook op de agenda van het OCMW en wordt ook daar goedgekeurd.

 

Agenda en bepalen van mandaten in verenigingen

Er worden verschillende agenda’s voorgesteld van algemene vergaderingen door de vertegenwoordigers.

Bij Medov vzw (Medisch Oost-Vlaanderen) werd gestemd voor een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen.

Vertegenwoordiger: Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)

Plaatsvervangers: Guy Blomme (CD&V)

Er was een ongeldige stem: het - verplichte - rode potlood werd niet gebruikt.

Voor: 20 stemmen.

 

Samenstelling maatschappelijke geledingen GECORO (10)

Kristof Agache (N-VA, schepen): De Gecoro moet uit één vierde deskundigen bestaan en moet minstens 4 maatschappelijke geledingen bevatten. Een subgeleding is niet toegestaan.

Het aantal deskundigen is zes. 

De gekozen 4 maatschappelijke geledingen zijn:

  1. Landbouw
  2. Mobiliteit
  3. Milieu
  4. Economie en Middenstand
  5. Onroerend erfgoed
  6. Gezinnen
  7. Jeugd
  8. Senioren

Wim Vanbiervliet (Ruimte) komt tussen: In de vorige legislatuur werd de geleding ‘gezinnen’ niet weerhouden omdat er een overlapping is met jeugd en senioren qua leeftijdsgroep.

Kristof Agache (N-VA, schepen): Het bestuur is van oordeel dat ‘gezinnen’ een belangrijke maatschappelijke geleding is en daarom werd deze opnieuw opgenomen.

Wim Vanbiervliet (Ruimte): Het gaat er over dat er één deskundige minder zal aangeduid worden en dat te betreuren valt. Bijkomend, wie gaat de geleding ‘gezinnen’ vertegenwoordigen?

Kristof Agache (N-VA, schepen): Het kan iemand zijn van een adviesraad maar namen kunnen nu niet genoemd worden.

Wim Vanbiervliet (Ruimte): De fractie Ruimte zal zich onthouden omdat er één deskundige minder is.

Evelyne Gomes (Open VLD) vraagt het woord en meldt dat haar fractie zich aansluit bij de mening van Ruimte en zich zal onthouden.

Dit punt wordt goedgekeurd met 13 stemmen voor en 8 onthoudingen: voor: CD&V en NVA, onthouding: Ruimte en Open VLD.

 

Retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (16)

Kristof Agache (N-VA, schepen): Het betreft hier vooral over de sommen die verplicht moeten betalen aan de gemeente, een voorbeeld is de schoolrekeningen van de gemeenteschool.

Het systeem was tot nog toe:

Een eerste aanmaning is gratis.

Een tweede aanmaning is een aangetekend schrijven waarvoor 6,50 euro bijkomende kosten worden aangerekend.

Een derde aanmaning en aangetekend 6,50 + 10 euro kosten.

Als de rekening nog niet betaald wordt, volgt er een aangetekend dwangbevel met 6,50 en 10 euro kosten.

De schepen maakte een vergelijkingstabel op van de ‘inningsgraad’ in de voorbije jaar. Na de eerste aanmaning wordt in bijna 90 % van de gevallen betaald en dat is zeer goed. De derde aanmaning is de groep met de minste betalingen in die categorie. Daarom stelt Kristof Agache (N-VA, schepen) voor om deze categorie te laten vallen en onmiddellijk over te gaan naar het dwangbevel en deze kosten te verhogen tot 30 euro en dat is de effectieve kostprijs van het werk en de tijdsbesteding.

Evelyne Gomes (Open VLD) vraagt wat er gebeurt als er een fout gebeurt in de adressering.

Kristof Agache (N-VA, schepen): Er kan, met de nadruk op ‘kan’, een dwangbevel opgemaakt worden. Want zegt hij, “we kunnen ook preken met mekaar”.

Wim Vanbiervliet (Ruimte): De derde stap bestaat nog bij de openbare bibliotheek. Het niet betalen is dikwijls bij gekende pappenheimers. Daarom is het goed dat er contactpersoon vermeld wordt in de brief.

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester) meldt dat er ook contact kan opgenomen worden met de sociale dienst.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

Dit punt staat ook op de agenda van het OCMW en wordt ook daar goedgekeurd. Het verschil is dat er geen kosten worden aangerekend bij cliënten van het OCMW.

 

Vervolgens worden de retributies goedgekeurd voor de Tienerwerking Zomer 2019 (14) en de Speelpleinwerking Amigos (15)

Bij de tienerwerking gaat het over enkele dagen met activiteiten en uitstappen in samenwerking met Sint-Martens-Latem waarvan de dagprijs ligt tussen 10 en 25 euro.

De prijzen voor de speelpleinwerking:

- inwoners van De Pinte: € 3,25 voor een halve dag - vooraf online en € 4,00 voor een halve dag - aan de kassa de dag zelf

- niet-inwoners: € 6,50 voor een halve dag - vooraf online € 8,00 voor een halve dag - aan de kassa de dag zelf

Kinderen van personeelsleden van de gemeente betalen het tarief van de inwoners.

Alle punten worden unaniem goedgekeurd.

 

Toegevoegd punt: Preventieve maatregelen bij de huidige lage grondwaterstand en mogelijks toenemende waterschaarste - aangevraagd door Hilde Claeys (Ruimte)

Hilde Claeys (Ruimte) geeft een zeer omstandige schets van de bronbemaling bij bouwwerken en wegenwerken. Er kan tot 10 kubiek water per uur opgepompt worden uit de ondergrond en verdwijnt in de riolering en dat is heel veel. In tijden van watertekort zoals nu na de warme zomer van vorig jaar, is dit niet goed te praten. Ze vraagt om verstandig om te gaan met de waterreservatie door bijvoorbeeld proefsleuven te graven, water af te leiden naar lokale bekkens.
In het toekennen van omgevingsvergunningen kunnen eveneens reeds maatregelen genomen worden opdat het opgepompte water niet in de riolering terechtkomt.

Hilde Claeys legt een ontwerpvoorstel voor.

Kristof Agache (N-VA, schepen) erkent het probleem en uit zijn bezorgdheid over het probleem. Vlarem heeft reeds een wettelijk kader en deze wordt toegepast naar de letter van de wet door de gemeente. Elke vraag voor bemaling wordt overwogen. In de praktijk is het niet zo evident om het pompwater op de te vangen. Het aanleggen van citernen via sleufgraven is een dure aangelegenheid en is niet evident. Waar het kan, gebeurt het al, het zijn de kleine situaties die het moeilijk maken om criteria op te stellen. Er zal verder gezocht worden naar oplossing en ook bovenlokaal.

Het punt wordt niet ter stemming voorgelegd.

 

Een greep uit de mondelinge vragen

Evelyne Gomes (Open VLD): Voor een evenement dat een wijk organiseert kan men 200 euro subsidie krijgen van de gemeente. Als de noodzakelijke kosten betaald worden, zoals Sabam, billijke vergoeding, en dergelijke is de som rap op. Ze stelt ook dat de huurtafels aan vervanging toe zijn.

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester) belooft inspanningen te doen als het beleidsplan opgemaakt wordt.

 

Lutgard Vermeyen (Ruimte, Groen) vraagt aandacht voor de bijensterfteproblematiek. Er is reeds een bijenweide aan de begraafplaats in De Pinte maar er mogen gerust meer wildebloemenweiden bijkomen. Op andere plekken kan er bijgezaaid worden.

Willem Rombaut (CD&V, schepen): Het idee wordt meegenomen maar er is nog geen concreet plan.

Laure Reyntjens (CD&V, schepen) vermeldt nog dat er kilo’s bloemenzaad aangekocht werd bij de provincie.

En nog Lutgard Vermeyen: Ze zegt “Buurman, wat doet u nu” die zijn gazon aan het sproeien is in tijden van waterschaarste. Het is niet nodig en het is zinloos. Ze vraagt of de gemeente meer kan en wil sensibiliseren.

Willem Rombaut (CD&V, schepen) zal deze bezorgdheid doorgeven aan de milieudienst.

 

Wordt vervolgd

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren