26 mrt 2019

Uit de raadszitting 25/03/2019 - Gemeente De Pinte

Aanwezig: Guy Blomme (CD&V), Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter), Laure Reyntjens (CD&V, schepen), Willem Rombaut (CD&V, schepen), Liselotte Thienpont (CD&V), Erik Van de Velde (CD&V), Ann Vandenbussche (CD&V), Lieve Van Lancker (CD&V, schepen), Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V), Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester), Kristof Agache (N-VA, schepen), Benedikte Demunck (N-VA, schepen), Leen Gryffroy (N-VA), Trudo Dejonghe (Ruimte, sp.a), Ina Quintyn (Ruimte, sp.a), Marthe Van Den Abbeele (Ruimte), Lutgard Vermeyen (Ruimte, Groen), Wim Vanbiervliet (Ruimte), Evelyne Gomes (Open VLD), (vanaf 20:11), Christel Verleyen (Open VLD) en Veerle Goethals (algemeen directeur)

Verontschuldigd: Hilde Claeys (Ruimte)

 

Gemeenteraad

 

Antwoorden op mondelinge vragen van de vorige raadzitting

Willem Rombaut (CD&V, schepen) antwoordt op de vraag van Christel Verleyen (Open VLD) ivm de waterplas in de verkaveling Bommelhoek: de waterplas zal omheind worden met paaltjes. Ook de gracht die er loopt, wordt afgebakend.

De vraag over het verwijderen van brievenbussen van De Post, eveneens van Christel Verleyen (Open VLD). Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester): De gemeente werd in november 2018 op de hoogte gebracht dat deze brievenbussen zouden verdwijnen. Dit stond ook op de gemeentelijke website.

Het zwerfvuil aan het scoutslokaal aan het doodlopend straatje, vraag van Marthe Van Den Abbeele (Ruimte). Het zwerfvuil is opgeruimd en dit zal voortaan om de twee maanden geburen. Het doodlopend straatje krijgt een passend verkeersbord.

Op de vraag van Wim Vanbiervliet (Ruimte) die reeën zag lopen in de Klossestraat. Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester) zegt dat de politie van De Pinte en Gent geen meldingen van loslopende reeën ontvangen hebben. Maar de melding zal verder onderzocht worden.

 

Samenwerkingsovereenkomst met de FOD Financiën over zitdag tax-on-web in 2019 (2)

Kristof Agache (N-VA, schepen): De dienst Financiën is vragende partij om de zitdag voort te zetten in de gemeente. Veel mensen maken hiervan gebruik. De dienstverlening is gratis. De dienst stelde een overeenkomst op voor het jaar 2019.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

Verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de deelstaatparlementen: politieverordening

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester): Op 26 mei 2019 vinden er verkiezingen plaats. Daartoe wordt een politiereglement opgesteld voor wat mag en niet mag over het aanplakken van verkiezingspubliciteit op openbaar terrein.

Door de gemeente worden op de volgende plaatsen openbare aanplakborden voorzien:

De Pinte: Vredestraat (t.h.v. postkantoor), Langevelddreef, Nieuwstraat, Groenstraat (t.h.v. jeugdhuis) en Europaplein

Zevergem: Dorp en Grote Steenweg (Den Beer)

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

Aanduiden van vertegenwoordigers en plaatsvervangers (4, 5, 6, 7)

De stemming gebeurt en bloc en geheim.

Gemeentelijke Holding nv - in vereffening - Algemene Vergaderingen:

- Vertegenwoordiger: Kristof Agache (N-VA, schepen): 15 stemmen voor, 5 onthoudingen

- Plaatsvervanger: Leen Gryffroy (N-VA): 15 stemmen voor, 5 onthoudingen

EthiasCo - Algemene Vergaderingen:

- Vertegenwoordiger: Kristof Agache (N-VA, schepen): 15 stemmen voor, 5 onthoudingen

- Plaatsvervanger: Erik Van de Velde (CD&V): 20 stemmen voor

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba so - Algemene Vergaderingen:

- Vertegenwoordiger: Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V): 20 stemmen voor

- Plaatsvervanger: Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter): 20 stemmen voor

Vrij CLB regio Deinze - Algemene Vergaderingen (enkel vertegenwoordiger)

- Vertegenwoordiger: Benedikte Demunck (N-VA, schepen): 15 stemmen voor, 5 onthoudingen

 

De rapportering van de klachtenbehandeling (8)

Laure Reyntjens (CD&V, schepen) geeft tekst en uitleg aan de hand van een powerpointpresentatie.

De rapportering van de klachten dient te gebeuren in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur. De klachten worden voornamelijk gemeld via het contactformulier op de website.

De aantallen van de afgelopen jaren:

2018: 37

2017: 48

2016: 27

2015: 35

2014: 45

2013: 51

In 2018 is er een daling ten opzichte van  2017. De klachten over mobiliteit (24, 3 %) en openbare werken (16,2 %) scoren het hoogst van de 6 onderverdelingen, op de varia (29,72 %) na.

De responstijd, de tijd waarbinnen er gereageerd wordt, bedroeg in 2018 15 dagen tegenover 12 dagen in 2017. Dit betekent dat dit een aandachtspunt blijft, zegt Laure Reyntjens (CD&V, schepen).

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

De oprichting van een algemene raadscommissie (9)

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester): Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet in de oprichting van raadscommissies. De bedoeling is om punten van de gemeenteraad of specifieke dossiers breder voor te bereiden of te bespreken. Er kunnen adviezen geformuleerd worden en voorstellen geformuleerd worden over de inspraak van de bevolking. Hier gaat het over een algemene raadscommissie. Een commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De algemene raadscommissie zal bestaan uit alle raadsleden.

Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter) deelt mee dat de stemming voor de voorzitter samen gebeurt met de stemming over de voorzitter uit de ad hoc-commissie Zorg, punt 10.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

De oprichting en samenstelling van een ad hoc-commissie Zorg (10)

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester) stelt voor dat er ook een commissie ad hoc wordt opgericht die zal werk maken van de bouw of renovatie van een nieuwe zorgcampus. Deze commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid.

De commissie zal bestaan uit 10 raadsleden:

CD&V: 5 leden

N-VA: 1 lid

Ruimte: 3 leden

Open VLD: 1 lid

Wim Vanbiervliet (Ruimte) vraagt of er nog andere commissies worden opgericht, zoals vroeger de commissie afvalbeheer.

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester): Er zal in de toekomst meer gewerkt worden met ad hoc-commissies en er komt er normaal gezien een over het recyclagepark.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

Stemming over de voorzitters van de algemene raadscommissie en de ad hoc-commissie zorg

Voordracht als voorzitter voor de algemene raadscommissie: Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter): 20 stemmen voor.

Voordracht als voorzitter voor de ad hoc-commissie zorg: Guy Blomme (CD&V): 18 stemmen voor, 2 onthoudingen.

 

Reglement over het toekennen van eretitels

In navolging van de vraag over eretitels voor raadsleden door Evelyne Gomes (Open VLD) in een vorige raadszitting, werd het reglement voor de toekenning van eretitels herzien. Een aanpassing drong zich op vermits er nu geen onderscheid meer is tussen gemeenteraad en OCMW-raad. Ook voor schepenen, voorzitters, burgemeester en combinaties zijn mogelijk.

Het antwoord wordt gegeven door Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester).

Het komt er op neer dat een raadslid in het totaal 18 jaar moet gezeteld hebben in een raad onder welke raad dan ook. Ook de zittijd van de gemeenteraad in Zevergem (vóór de fusie) telt mee. De eretitel moet wel aangevraagd worde.

De burgemeester dankt de raadsleden die input leverden voor dit reglement.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

Afgevaardigden van de politieke partijen in de gemeentelijke adviesraden en de EVA’s (Extern Verzelfstandigde Agentschappen) (kennisname) (12)

Tegen 22 maart 2019 dienden de politieke fracties hun vertegenwoordigers mede te delen.

Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter) leest de lijst van vertegenwoordigers voor.

Vzw Sportbeheer EVA De Pinte

afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn

CD&V:             Liselotte Thienpont (raadslid)

N-VA:              Adinda De Boevere

Ruimte:           Trudo Dejonghe (raadslid sp.a)

Open VLD:      Thierry Janssens

 

EVA Jeugdhuis Impuls vzw

afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn

CD&V:             Bert Seynhaeve

N-VA:              Laurens Neyens

Ruimte:           Marthe Van Den Abbeele (raadslid)

Open VLD:      Fauve Caenepeel

 

Vaste Commissie van Advies Speelpleinwerking

afgevaardigde - mag geen gemeenteraadslid zijn

CD&V:             Bert Seynhaeve

N-VA:              Wouter Loncke

Ruimte:           Aagje Rottiers

Open VLD:      Fauve Caenepeel

 

EVA vzw Onsa

afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn

CD&V:             Lieven Lekens

N-VA:              Kris Van Renterghem

Ruimte:           Ina Quintyn (raadslid sp.a)

Open VLD:      Marijke Eeckhout

 

Seniorenraad

afgevaardigde - mag geen gemeenteraadslid zijn

CD&V:             Martin Van Peteghem

N-VA:              Jeanine Maes

Ruimte:           Lieve Verschraegen

Open VLD:      Guy Piqué

 

EVA Programma-vzw De Pinte

afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn

CD&V:             Hannes Eechaute

N-VA:              René Steyaert

Ruimte:           Hilde Claeys

Open VLD:      Chantal De Vriese

 

Beheerscomité POB

afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn

CD&V:             Niko Gobbin, Kathleen Ghyselinck (voorzitter), Ann Vandenbussche (raadslid), en Hans Vlieghe

N-VA:              Saskia De Leeuw

Ruimte:           Liesbet Groffils, Rudy Pieters, Lieve Verschraegen

Open VLD:      Els Van Gelder

 

MINA-raad

afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn

CD&V:             Hannes Eechaute

N-VA:              Wouter Loncke

Ruimte:           Lutgard Vermeyen

Open VLD:      Tom Van Acker

 

Mobiliteitsraad

afgevaardigde - moet geen gemeenteraadslid zijn

CD&V:             Erik Van de Velde

N-VA:              Leen Gryffroy

Ruimte:           Kenny De Vrieze

Open VLD:      Rita De Jaegher

 

Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteuning

afgevaardigde - mag geen gemeenteraadslid zijn

CD&V:             Justine De Ruysscher

N-VA:              Yo Deconinck

Ruimte:           An Stroobandt

Open VLD:      Marijke Eeckhout

 

Aanduiden van B-lid en een plaatsvervanger in de EVA’s (13)

Er wordt telkens gekozen voor een schepen. Elk lid en elke plaatsvervanger werd verkozen met 20 stemmen pro.

vzw Sportbeheer EVA De Pinte

Kristof Agache (N-VA, schepen):

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester) plaatsvervanger

 

EVA Jeugdhuis Impuls vzw

Laure Reyntjens (CD&V, schepen)

Willem Rombaut (CD&V, schepen) plaatsvervanger

 

EVA Programma-vzw De Pinte

Willem Rombaut (CD&V, schepen)

Laure Reyntjens (CD&V, schepen) plaatsvervanger

 

EVA vzw Onsa

Benedikte Demunck (N-VA, schepen)

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen) plaatsvervanger

 

Verhoging van een budget naar aanleiding van aankoop van een biobox (14)

De bio in biobox is de afkorting van biometrisch, voor wie het niet wist.

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester): Aan de nieuwe balie van de dienst burgerzaken zullen er 4 loketten geïnstalleerd worden met de nodige apparatuur met onder andere een biobox. Deze is onder meer nodig voor het plaatsen van de digitale handtekening en het scannen van de vingerafdruk. Voor de aankoop van een bijkomende biobox werd 4000 euro voorzien maar dat blijkt nu te weinig te zijn. De kostprijs bedraagt 5714 euro.

Wim Vanbiervliet (Ruimte) komt tussen: De Ruimte-fractie gaat niet akkoord met de toevoeging van de duimafdruk als identiteitsgegeven. De fractie zal wel het punt goedkeuren.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

De algemene vergadering van vzw EVA sportbeheer dd. 28.03.2018 (13)

De agenda van de algemene vergadering van Sportbeheer moet volgens hun statuten voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter) merkt op dat de B-leden niet aangeduid werden en vraagt dit punt toe te voegen.

Er wordt een resterende subsidie van 6.155,00 euro uitbetaald aan VZW Sportbeheer eva De Pinte.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

Prefinancieringslening Aquario (15)

Kristof Agache (N-VA, schepen) geeft een zeer heldere uitleg over dit punt.

Wim Vanbiervliet (Ruimte) vraagt of het de bedoeling is om het bestaande rioleringsplan verder uit te voeren.

Kristof Agache (N-VA, schepen) antwoordt dat dit in grote lijnen de bedoeling is, al is het mogelijk dat er ergens wel iets tussenkomt. Fase twee wordt aangevat en uitgevoerd.

Deze artikelen worden eenparig goedgekeurd.

De gemeenteraad herschikt de prefinancieringslening van 2008 van 2 176 143 euro, met een looptijd van 50 jaar en een rentevoet van 4,5%. De voorwaarden van de nieuwe prefinancieringslening zijn: looptijd van 30 jaar, rentevoet van 2,2% en jaarlijkse annuïteit van 99 856,97 euro.

De betaalde riofinbijdragen van 2013 en 2014 ten belope van 220 235 euro worden terugbetaald aan gemeente De Pinte.

In het meerjarenplan 2019 zijn hiervoor onbeschikbare gelden voorzien van 329 361 euro.

In een volgende meerjarenplanaanpassing zal de gemeenteraad dit gebruiken om een investeringssubsidie aquario ten belope van 99 856,97 euro in te schrijven.

 

Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter) onderbreekt het betoog van Kristof Agache (N-VA, schepen) en richt zich tot het publiek met de mededeling dat er geen foto’s mogen genomen worden tijdens de gemeenteraad.

 

Een greep uit de mondelinge vragen

Christel Verleyen (Open VLD): Recent stopten twee handelszaken in de Baron de Gieylaan. Ze vraagt of de gemeente startende handelszaken ondersteunt.

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester): Momenteel is het enkel de LEM-raad die de plaatselijke middenstanders ondersteunt en de jaarlijkse braderie. Aan de eerstvolgende LEM-raad zal voorgelegd worden of en op welke manier er ondersteuning kan aangeboden worden.

 

Lutgard Vermeyen (Ruimte, Groen): In de Hugo Verriestlaan wordt er veel te snel gereden. Deze straat wordt ook vaak gebruikt als sluipweg. In de Cyriel Buysselaan ligt er een drempel die men wil vermijden. Ze vraagt om dit voor te leggen aan de buurtbewoners en de mobiliteitsraad om tot een oplossing te komen.

 

Benedikte Demunck (N-VA, schepen) antwoordt dat ze persoonlijk vindt dat er eerst een snelheidsmeting moet gehouden worden. Dit kan reeds kleinschalig en op een goedkope manier.

 

Marthe Van Den Abbeele (Ruimte) vraagt of het mogelijk is om een hondenweide in te richten aan Moerkensheide. Momenteel is er een aan het Mieregoed.

Benedikte Demunck (N-VA, schepen) zegt bedenkingen te hebben om op Moerkensheide een hondenuitloopweide in te richten.

Een tweede vraag van Marthe Van Den Abbeele (Ruimte): Op 8 maart was het vrouwendag. Er werd ook aandacht gevraagd om straten te noemen naar vrouwen. In De Pinte zijn er zo goed als geen straten genoemd naar vrouwen, behalve enkele koninginnen.

Er wordt geantwoord dat er volgens de procedure steeds aan de heemkundige kring advies gevraagd wordt. Het voorstel vindt men wel goed. Het gaat over nieuwe straten en niet over het vervangen van namen van bestaande straten. De gemeente doet meer voor de vrouwen dan straatnamen zoeken. Een bewijs is dat 13 van de 21 raadsleden een vrouw is.

 

Wim Vanbiervliet (Ruimte) stelt een vraag over Stekelbees. Bij de opvang van Stekelbees zijn twee studieruimtes voorzien waar een kind terechtkan om zijn huiswerk te doen. Meer en meer gebeurt dit op een PC. Hij vraagt of er een PC kan  bekomen worden. Wim voegt eraan toe dat hij weet dat huiswerkbegeleiding niet de hoofdopdracht is van Stekelbees. Uit een bevraging aan de ouders kwam wel naar voor dat zij meer huiswerkbegeleiding willen, maar dit is niet de bedoeling.

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen) zegt dat als huiswerk te moeilijk is, het slecht huiswerk is. Er kan nagedacht wordt over het gebruik van PC’s. Leerlingen mogen hun huiswerk altijd zelfstandig doen bij Stekelbees.

Volgende vraag van Wim Vanbiervliet (Ruimte): De gronden van de functionele cluster nabij het recyclagepark zijn eigendom van SoGent die deze wil verkopen. Het is een ideale plek voor bedrijfruimtes. Hij vraagt of de gemeente deze gronden wil verwerven, bijvoorbeeld via Veneco.

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester): Het behoort tot de mogelijkheden om de gronden te kopen om inspraak te hebben bij de bestemming.

Wegens de afwezigheid van Hilde Claeys (Ruimte) stelt Wim Vanbiervliet (Ruimte) haar punt voor: In de Wilgenstraat werden er wilgen (!) aangeplant maar gek genoeg, niet overal. Er is daar nog een oudere groene wijk waar regelmatig een boom sneuvelt. Zit er daar een plan achter?

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester): De aanplant komt uit het boombeheersplan van 150 bomen voor 150 jaar De Pinte. De onregelmatigheid komt door de aanpassingen aan de ondergrondse leidingen van de verlichting. Het aanplanten van nieuwe bomen leidt tot applaus of wrevel, zo gaat dat met bomen. Er zal advies gevraagd worden aan de Minaraad voor de groene wijk.

 

Trudo Dejonghe (Ruimte, sp.a): Naast de tunnel in de Groenstraat is er een stukje dat tweerichtingsverkeer is. Vrachtwagenchauffeurs die plots zien dat de hoogte van de tunnel beperkt is, slaan snel rechtsaf. De weg is daar heel smal en gevaarlijk in combinatie met het zwaar verkeer.

Liselotte Thienpont (CD&V) deelt mee dat de openbare toiletten op de begraafplaats van De Pinte niet altijd open zijn.

Willem Rombaut (CD&V, schepen) zegt dat dit niet de bedoeling is.

 

Mededelingen van Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter):

De raadzittingen van de tweede helft van het jaar zijn bekend:

26.08, 30.09, 25.11, 16.12 en eventueel 17 en 18.12.2019.

Op 13 mei is er de eerste Algemene Raadscommissie en op 24 april en 16 mei de Ad Hoc-Commissie Zorg.

 

OCMW-raad

 

Eretitels (2)

Ook in de OCMW-raad wordt het reglement van de eretitels voorgelegd met dezelfde opmerkingen.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

Het Seniorenrestaurant: aanpassing van het reglement (3)

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen): Sedert 1 oktober 2018 was het seniorenrestaurant in het cafetaria van het Woonzorgcentrum Scheldevelde elke dag open voor derden. Men kon reserveren tot maximum 10 dagen op voorhand maar dit leidde tot onduidelijkheid en bepaalde senioren kregen geen kans om tijdig in te schrijven.

Het reglement wordt nu aangepast; Voortaan, vanaf 1 april 20119 kan men reserveren vanaf de bekendmaking van het weekmenu en dat is wekelijks op dinsdag. Zo krijgt iedereen een gelijke kans.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

Door de herinrichting en plaatsen van nieuw meubilair in het cafetaria, kan de capaciteit verhoogd worden van 15 naar 20 personen per middagmaal. (Kennisname)

 

Aanstelling van vertegenwoordiger(s) in de Lokale Adviescommissie uit de leden van het bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) (4)

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen): 20 stemmen

Guy Blomme (CD&V): 20 stemmen

 

Mondelinge vragen

Evelyne Gomes (Open VLD): Verschillende mensen die inschrijven om te middagmalen in het seniorenrestaurant gebruiken ook de Minder Mobielen Centrale. Deze inschrijvingen zijn verschillend. Ze vraagt of de inschrijvingen samen kunnen gebeuren.

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen) zegt dat de Minder Mobielen Centrale mee omhanden heeft dan dat; ze zal toch bekijken of het mogelijk is.

Ina Quintyn (Ruimte, sp.a) deelt mee dat ze niet uitgenodigd is voor de vergadering van de ‘zorgband’ waarvoor ze aangesteld werd. Ze werd nochtans opgebeld omdat het quorum niet bereikt werd.

Veerle Goethals (algemeen directeur) meldt dat ze hiervan op de hoogte is en de kandidaten doorgestuurd heeft. Er kon niet achterhaald worden wat er fout gelopen is.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren