26 feb 2019

Uit de raadszitting 25/02/2019 - Gemeente De Pinte

Aanwezig: Guy Blomme (CD&V), Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter), Laure Reyntjens
(CD&V, schepen), Willem Rombaut (CD&V, schepen), Liselotte Thienpont (CD&V), Erik Van
de Velde (CD&V), Ann Vandenbussche (CD&V), Lieve Van Lancker (CD&V, schepen),
Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V), Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester),
Benedikte Demunck (N-VA, schepen), Leen Gryffroy (N-VA), Hilde Claeys (Ruimte), Trudo
Dejonghe (Ruimte, sp.a), Marthe Van Den Abbeele (Ruimte), Lutgard Vermeyen (Ruimte,
Groen), Wim Vanbiervliet (Ruimte), Evelyne Gomes (Open VLD), Christel Verleyen (Open
VLD) en Veerle Goethals (algemeen directeur)

Verontschuldigd: Kristof Agache (N-VA, schepen) wegens ziekte te bed (volgens
gemeenteraadsvoorzitter Kathleen Ghyselinck), Ina Quintyn (Ruimte, sp.a)

Antwoorden op mondelinge vragen van de vorige raadzitting
Vraag ivm onderhoud van De Veldblomme (Evelyne Gomes (Open VLD)
Schepen Willem Rombout (CD&V): De gebruiker dient De Veldblomme in goede staat achter
te laten. Wekelijks gaat iemand van de gemeentelijke poetsdienst langs. Indien niet in goede
staat wordt dit gesignaleerd aan de Dienst Vrije Tijd. De gebruikers worden dan
aangesproken en er kan een vordering ingesteld worden.
De schepen geeft toe dat dit geen ideaal systeem is. Er is al nagedacht over een soort
logboek en ook een waarborgsysteem. Een waarborg instellen vraagt veel administratie en is
nogal veeleisend. In elk geval kan iedereen onregelmatigheden melden aan de Dienst Vrije
Tijd.
Vraag ivm de onduidelijkheid van het nieuwe baanvak in de Keistraat (Evelyne Gomes
(Open VLD)
Schepen Willem Rombout: Het idee was om een stippellijn te trekken in het midden. Dit is
niet gebeurd omdat de zandstraalmachine niet beschikbaar was.
Schepen Benedikte Demunck (N-VA) beantwoordt de vragen van Ina Quintyn
(verontschuldigd) ivm inschrijvingen van de sportkampen en kriebeltuin. Het komt er op neer
dat de bepalingen vast liggen.

Opmerking van Wim Vanbiervliet (Ruimte)
Het punt 30 van de agenda van de gemeenteraad behandelt het politiereglement over de
bloembakken als snelheidsremmende maatregelen.
Wim Vanbiervliet stelt dat het punt niet tijdig toegevoegd werd in het ontwerpverslag,
namelijk niet de vereiste 8 dagen. Daarom kan dit punt volgens hem niet voorgelegd worden
ter stemming. Het is een signaal om de regelgeving strikt te volgen.
Burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V) schetst de historiek van het gebeuren. Het
ontwerpverslag werd digitaal doorgestuurd op vrijdag om 17:00 uur. Door een vorm van
tegelijkertijd te werken in het systeem waarbij dit punt toegevoegd werd, werd de
voorgaande versie doorgestuurd. De burgemeester vraagt om het punt toch te stemmen.

Het Huishoudelijk Reglement van de gemeente (2)
De oppositie formuleerde enkele amendementen op het vernieuwde huishoudelijk reglement
bij monde van Wim Vanbiervliet. Zo wordt er gevraagd om een lokaal(tje) ter beschikking te
stellen voor de gemeenteraadsleden om te vergaderen en de dossiers in te kijken. De leden
van de oppositie hebben immers geen toegang tot het gemeentehuis buiten de
openingsuren.

Burgemeester Van Peteghem antwoordt dat er een plaats zal voorzien van zodra de
vernieuwbouw van het gemeentehuis af is. Het zal dan mogelijk zijn om via een zijdeur
rechtstreekse toegang te krijgen.
De gemeenteraadsleden ontvangen een vergoeding van 100 euro per jaar als tussenkomst
voor gebruik van netwerk, pc en dergelijke. Om fiscale redenen zal voortaan overgestapt
worden naar een systeem van 600 euro per legislatuur van zes jaar. Indien er een
vervanging van toepassing is, is de vergoeding à rato.
De subamendementen en het geheel van het huishoudelijk reglement worden unaniem
goedgekeurd.

Verkiezing van vertegenwoordigers
Voorzitter Kathleen Ghyselinck kondigt aan dat de punten 3 tot en met 26, behalve punt 4, 7
en 13 in blokstemming behandeld worden en aldus gestemd.
Uitslag van de stemming:
De gemeenteraadsleden werden telkens verkozen met unanimiteit (19 stemmen) behalve
Benedikte Demunck (N-VA, schepen) en Leen Gryffroy (N-VA) telkens met 17 stemmen voor
en 2 onthoudingen.
Zie annex onderaan.

De kleuterspeelplaats van de Gemeentelijke Basisschool (27)
Willem Rombaut (CD&V, schepen): Door het uitvoeren van enkele meerwerken aan onder
meer de riolering komt er bij het oorspronkelijk bedrag van 71.156,91 euro btwi, nog het
bedrag van 9.864,23 euro btwi bij.
Wim Vanbiervliet (Ruimte): Er zijn geen kosten aangeduid voor het doolhof dat ondertussen
is gerealiseerd. Hij vraagt hoe dit doolhof tot stand is gekomen. Vroeger was er al een
opmerking dat er geen liguster mocht aangeplant worden omdat de besjes daarvan giftig
zijn. Wim vraagt of de aanplant liguster is of niet.
Willem Rombaut (CD&V, schepen) die zichzelf geen natuurkundige wil noemen, antwoordt
dat hij niet weet of de aanplant liguster is. Hij zal dit navragen.
Het doolhof werd aangebracht door de eigen dienst met vegetatie en bomen.
Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

Het fietspunt aan het station (28)
Benedikte Demunck (N-VA, schepen) legt uit dat de overeenkomst van voorgaande jaren
niet in orde was en dat dit nu rechtgezet wordt. De exploitatie wordt verdergezet in 2019
want het fietspunt heeft veel succes. De Groep Intro zorgt voor het toezicht op de
fietsstallingen, de ordehandhaving en onderhoud van de fietsstallingen, het beheren van
weesfietsen, fietsherstel volgens het thuiskomprincipe, toeristisch (fiets-)infopunt en extra
dienstverlening aan het stadsbestuur: signaalfunctie t.a.v. bestuur en politie m.b.t.
vandalisme en overlast, labelacties in samenwerking met de lokale politie
De openingsuren werden wat aangepast van 15.45 uur tot 18.45 uur op maandag, dinsdag
en donderdag.
Het kostenplaatje voor 2019 bedraagt 9.526,57 euro btwi.
Hilde Claeys (Ruimte) vraagt of de provincie financieel tussenkomt zoals in het verleden het
geval was.
Benedikte Demunck (N-VA, schepen): De helft van de subsidies is ondertussen
binnengekomen. Vanaf nu is de kost volledig ten laste van de gemeente.
Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

De renovatie van het gemeentehuis (29)
Willem Rombaut (CD&V, schepen): Aan het gemeentehuis zijn er meerwerken nodig ten
bedrage van 17.290,82 euro btwi voor HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning) en
27.171,64 euro btwi voor sanitair en Elektriciteit en toegangscontrole.
Hilde Claeys (Ruimte) vraagt of er in de toekomst nog wijzigingen zullen komen en vraagt
tevens om hiervan op de hoogte gesteld te worden;
Willem Rombaut (CD&V, schepen) antwoordt dat de werken uitgevoerd worden volgens plan
en er geen wijzigingen voorzien zijn.
De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden als er toch wijzigingen zouden gebeuren
omdat de financiën voorgelegd worden op de gemeenteraad;
Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - snelheidsremmende
maatregelen Koning Albertlaan, Eeuwfeestlaan en Oude Gentweg (30)
Voor de aanvang van dit punt verlaten de Ruimte-fractie en de Open VLD-fractie de
raadzaal. Wim Vanbiervliet vroeg immers bij aanvang om dit punt niet ter stemming voor te
leggen vermits het agendapunt te laat doorgestuurd werd.
Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter) legt het punt voor en merkt op dat “zij” het zijn die
bezorgd zijn om de veiligheid in het verkeer. Alle partijen hebben boter op het hoofd.
In de Eeuwfeestlaan, Koning Albertlaan en Oude Gentweg werden telkens twee
bloembakken geplaatst om de snelheid af te remmen. De bloembakken die opgesteld zijn in
’t Kruisken zijn geen voorwerp van goedkeuring omdat het een proefopstelling is.
Dit punt wordt unaniem goedgekeurd (12 stemmen).

Een greep uit de mondelinge vragen
Christel Verleyen (Open VLD):
In de verkaveling van de Bommelhoek is er een grote waterplas. In de verkaveling wonen
veel jonge gezinnen met kinderen. Ze vraagt hoe het zit met de veiligheid.
Willem Rombaut (CD&V, schepen): Er zal nagegaan worden wat er precies in de vergunning
staat en wie moet instaan voor de kosten van de beveiliging.
B-post verwijderd 3 rode brievenbussen in de Keistraat, Stationsstraat en Azaleastraat. Werd
de gemeente hierover ingelicht?
Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester): De gemeente heeft hierin geen inspraak. Hij
zegt ook geen weet te hebben van een bescheiden.
Marthe Van Den Abbeele (Ruimte):
Op de website van de gemeente kan men aangeven waarin je geïnteresseerd bent ifv de
adviesraden. Het is geen oproep om zich kandidaat te stellen. Ze vraagt tegen wanneer men
zijn kandidatuur kan indienen voor de GECORO en de mobiliteitsraad.
Laure Reyntjens (CD&V, schepen): Momenteel is er een brede oproep gestuurd naar de
voorzitters en secretarissen van de adviesraden om een zelfevaluatie uit te voeren. Niet alle
voorzitters of secretarissen hebben de oproep doorgestuurd naar de leden van de
adviesraden. De gegevens worden verzameld tegen de paasvakantie en onderzocht.
In het straatje ter hoogte van de “bruine” scouts wordt er veel zwerfvuil aangetroffen. Het is
een doodlopend straatje waar buiten de scouts niemand moet zijn. Marthe vraagt of er een
signalisatie kan aangebracht worden dat men niet door kan rijden of welke maatregelen er
kunnen genomen worden.

Laure Reyntjens (CD&V, schepen) zal de vraag meenemen.
Wim Vanbiervliet (Ruimte) zag reeën lopen in de Klossestraat. Hij benadrukte dat het geen
herten waren en dat dit reeds twee keer gebeurde. Hij vraagt om een bord te plaatsen van
‘overstekend wild’ zodat men ingedekt is voor de aansprakelijkheid.
Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester) zal het nagaan en de gemeenteraad verder
informeren.
Trudo Dejonghe (Ruimte, sp.a):
Sedert 1 februari werd de nieuwe signalisatie van de zones aangebracht in opvolging van het
mobiliteitsplan. Ter hoogte van de school De Boomhut in de Breughelstraat staan er nog
steeds de variabele borden zone 30 en niet de nieuwe borden. Werd dit over het hoofd
gezien?
Benedikte Demunck (N-VA, schepen): Naar verluidt was de school tevreden over dit soort
borden. De zaak wordt nagekeken.
Ann Vandenbussche (CD&V):
Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter):
In De Veldblommen werd een vast projectiescherm aangebracht. Ze vraagt of het ook
mogelijk is om een vaste beamer te voorzien.
Willem Rombaut (CD&V, schepen) zegt dat deze aanvraag zal toegevoegd worden aan de
wenslijst. Er zijn immers ook nog aanvragen op andere plaatsen.
Annex
Interlokale scholengemeenschap - aanduiden van een lid van het beheerscomité:
Benedikte Demunck (N-VA, schepen) - Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)
Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling
(Veneco) - voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur en een lid
met raadgevende stem van de Raad van Bestuur:
Benedikte Demunck (N-VA, schepen) - Lutgard Vermeyen (Ruimte, Groen)
Vervoerregioraad van de vervoerregio Gent - toetreding en aanduiden van
vertegenwoordigers:
Benedikte Demunck (N-VA, schepen) - Willem Rombaut (CD&V, schepen)
TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Opdrachthoudende Vereniging) - aanduiden van twee vertegenwoordigers en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen:
Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V) - Ann Vandenbussche (CD&V)
TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Opdrachthoudende Vereniging) - voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de activiteit
Domeindiensten in de Raad van Bestuur TMVW OV:
Willem Rombaut (CD&V, schepen)
TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Opdrachthoudende Vereniging) - voordragen van een kandidaat-bestuurder voor de activiteit
Secundaire diensten in de Raad van Bestuur TMVW OV:
Kristof Agache (N-VA, schepen)
TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Opdrachthoudende Vereniging) - aanduiden van een lid voor het regionaal adviescomité
Domeindiensten:
Willem Rombaut (CD&V, schepen)

TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Opdrachthoudende Vereniging) - aanduiden van een lid voor het regionaal adviescomité
Secundaire diensten:
Kristof Agache (N-VA, schepen)
TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende Vereniging) -
aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergaderingen:
Leen Gryffroy (N-VA) - Kristof Agache (N-VA, schepen)
TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende Vereniging) -
voordragen van een kandidaat bestuurder (regio 1):
Benedikte Demunck (N-VA, schepen)
Bovenscheldebekken - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in het bekkenbestuur:
Willem Rombaut (CD&V, schepen) - Kathleen Ghyselinck (CD&V)
Bekken van de Gentse kanalen- aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het bekkenbestuur:
Erik Van de Velde (CD&V) - Ann Vandenbussche (CD&V)
Leiebekken - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in het bekkenbestuur:
Laure Reyntjens (CD&V, schepen) - Erik Van de Velde (CD&V)
Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek - aanduiden van een vertegenwoordiger
en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het Beheerscomité:
Kristof Agache (N-VA, schepen) - Leen Gryffroy (N-VA)
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergaderingen:
Ann Vandenbussche (CD&V) - Erik Van de Velde (CD&V)
Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG) vzw - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergaderingen:
Benedikte Demunck (N-VA, schepen) - Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)
Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG) vzw - voordragen van een
kandidaat-bestuurder:
Benedikte Demunck (N-VA, schepen)
Zefier cvba - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen:
Liselotte Thienpont (CD&V) - Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)
Habitare + - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen:
Kathleen Ghyselinck (CD&V) - Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)
Intergemeentelijke drugpreventiedienst - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Beheerscomité:
Laure Reyntjens (CD&V, schepen) - Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)
Interlokale Vereniging ZOVLA: aanstellen effectief en plaatsvervangend beheerder
beheerscomité:
Willem Rombaut (CD&V, schepen) - Ann Vandenbussche (CD&V)


 

OCMW-raad

Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad
In het ontwerp wordt niet voorzien in een plaatsvervanger voor de voorgedragen leden in het
BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst). Blijkbaar was dit in de oorspronkelijke
versie wel opgenomen. Ook de vergoeding werd vermeld. De oppositieleden betreuren dit.

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen) schetst de historiek. Het Bijzonder Comité is gebonden
aan de geheimhouding en moet zeer discreet zijn over de dossiers. Hoe minder mensen
bekend zijn met de inhoud hoe beter voor de geheimhouding. Het is beter voor de
continuïteit dat een persoon het volledige dossier kent en de voorgeschiedenis kent. Er werd
overlegd met de administratie en ook deze mensen zijn geen voorstander van het voorzien in
een vervanger. In verschillende omliggende gemeenten wordt een vervanger niet voorzien.

Wim Vanbiervliet (Ruimte) somt verschillende argumenten op om te voorzien in een
plaatsvervanger. Het gaat niet over de financiële vergoeding want er wordt maar één
zitpenning betaald. Het Bijzonder comité moet een maal per maand samenkomen en vermits
er slechts 7 leden zijn, kan dit moeilijk worden want er moeten steeds 4 leden aanwezig zijn.
Dit is bijvoorbeeld zo in vakantieperiodes of wegens ziekte. Als een lid niet kan komen, kan
de plaatsvervanger gemakkelijk ingelicht worden. Bij de “verschillende gemeenten” in de
omgeving meent hij te weten dat het over gemeenten gaat met eenzelfde partijsamenstelling
gaat als De Pinte. Hij vraagt ook naar de rol van de administratie.

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen) ziet evenveel argumenten voor als Wim Vanbiervliet er
formuleert tegen. Een dossier kan niet met verschillende visies behandeld worden. De
schepen zegt ook niet gediend te zijn met de insinuaties over de partijpolitiek. Wat de
administratie betreft: deze mensen zijn ook voorstander dat er zo weinig mogelijk mensen op
de hoogte zijn van de inhoud van de dossiers;

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester) komt tussen: Er was aanvankelijk verwarring
over de term ‘opvolger’ en ‘plaatsvervanger’ in het decreet. En de omliggende gemeente
hebben een andere samenstelling.

Een amendement wordt unaniem goedgekeurd. Het geheel wordt goedgekeurd met 12
stemmen voor (CD&V en NVA) en 7 onthoudingen (Ruimte en Open VLD).

Vertegenwoordigingen (4) en (5)
Zorgband Leie en Schelde - aanduiden vertegenwoordigers en plaatsvervangers
Lieve Van Lancker (CD&V, schepen) - Guy Blomme (CD&V)
Ina Quintyn (Ruimte, sp.a) - Lutgard Vermeyen (Ruimte, Groen) (plaatsvervangers)

Aanstelling vertegenwoordiger(s) in de Lokale Adviescommissie te verkiezen uit de leden
van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Lieve Van Lancker (CD&V, schepen) - Guy Blomme (CD&V)
Allen verkozen met unanimiteit.

Mondelinge vragen
Christel Verleyen (Open VLD) schetst een situatie van een sollicitant in het
woonzorgcentrum. De persoon kon een dag proefdraaien na een gunstige sollicitatie. De
persoon werd niet aanvaard niettegenstaande een tekort aan personeel. Na wat heen en
weer-gepraat, komt Lutgard Vermeyen (Ruimte, Groen) tussen: dit is een onderwerp dat
moet behandeld worden in de gesloten zitting. En aldus geschiedde.

Evelyne Gomes (Open VLD) brengt ook naar voor te weten dat veel personeelsleden in het
OCMW/woonzorgcentrum zich niet goed in hun vel voelen. Er wordt gevraagd naar een plan
van aanpak.

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester) stelt duidelijk dat het vragen naar intenties
geen onderdeel is van een mondelinge vraag.

De zitting wordt gesloten.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren