29 jan 2019

Gemeenteraad van 28 januari 2019

Onder voorbehoud van officiële publicatie op de website van de gemeente in kader van openbaarheid van bestuur.

Aanwezig: Guy Blomme (CD&V), Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter),
Laure Reyntjens (CD&V, schepen), Willem Rombaut (CD&V, schepen),
Liselotte Thienpont (CD&V), Erik Van de Velde (CD&V),
Ann Vandenbussche (CD&V),  Lieve Van Lancker (CD&V, schepen), 
Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V), Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester),
Kristof Agache (N-VA, schepen), Benedikte Demunck (N-VA, schepen),
Leen Gryffroy (N-VA), Hilde Claeys (Ruimte), Trudo Dejonghe (Ruimte, sp.a),
Ina Quintyn (Ruimte, sp.a), Marthe Van Den Abbeele (Ruimte),
Lutgard Vermeyen (Ruimte, Groen), Wim Vanbiervliet (Ruimte),
Evelyne Gomes (Open VLD), Christel Verleyen (Open VLD)
en Veerle Goethals (algemeen directeur)

Bevoegdheden van de schepenen

Burgemeester Van Peteghem somt ter kennisgeving de bevoegdheden op van elke
schepen.

Vincent Van Peteghem (CD&V): algemeen beleid en coördinatie, veiligheid (politie en
brandweer), bevolking en burgerlijke stand, erediensten, dorps- en wijkversterking, lokale
economie en middenstand

Willem Rombaut (CD&V): openbare werken en gemeentelijk patrimonium, cultuur en
erfgoed, landbouw en plattelandsontwikkeling

Kristof Agache (N-VA): financiën en begroting, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning en
wonen, onroerend erfgoed, sport, informatica

Laure Reyntjens (CD&V): jeugd, milieu en duurzaamheid, communicatie en participatie
Benedikte Demunck (N-VA): verkeer en mobiliteit, personeel, onderwijs en levenslang leren,
dierenwelzijn, intergemeentelijke samenwerking

Lieve Van Lancker (CD&V): sociale zaken, welzijn en gezondheid, zorg voor jong en oud
(gezin, kinderopvang en seniorenbeleid), ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen,
voorzitter BCSD


Audio-opnames van de zittingen

De zittingen van de gemeenteraad en OCMW-raad zullen voortaan audio opgenomen
worden. Deze audio-opnames gelden als verslag. De vorige raadszitting werd ook reeds
opgenomen. Wim Vanbiervliet (Ruimte) nam de tijd om hier nog eens naar te luisteren en
merkte dat een aantal zinnen de mist in gingen wegens teveel lawaai in het publiek.
De schepenen erkenden onmiddellijk dat er zal uitgekeken worden naar betere software die
bijvoorbeeld het omgevingslawaai niet mee opneemt.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

Keistraat (Rosdamstraat - rotonde Baron de Gieylaan) - vorderingsstaten

Schepen Willem Rombout vraagt de goedkeuring voor een verhoging van de kosten voor de
werken in de Baron de Gieylaan.
De verhoging bedraagt 15.000 euro wat de totale prijs brengt op 48.000 euro.

Dit punt wordt unaniem goedgekeurd.

 

Vertegenwoordigingen in intercommunales en verenigingen

Het grootste gedeelte van de agenda van de gemeenteraad bevat het aanduiden van
vertegenwoordigers, plaatsvervangers, enz.
Voorzitter Kathleen Ghyselinck (CD&V) leest de kandidaten voor en stelt voor om de
kandidaturen ‘en masse’ in geheime stemming te verkiezen. Op de stemformulieren is het
ook mogelijk om individueel te stemmen (ja of nee).
Bij de kandidaturen zijn er enkele afgevaardigden die zowel in de raad van bestuur als in de
algemene vergaderingen zouden zetelen. Volgens Wim Vanbiervliet laat de wetgeving niet
toe dat iemand tegelijkertijd in de raad van bestuur en de algemene vergadering zetelt.
De burgemeester geeft toe dat dit zeer waarschijnlijk juist is en hij stelt andere kandidaten voor.
De stembiljetten worden niet aangepast maar de betrokken kandidaten zullen ‘ontslag’
nemen en vervangen worden.

Zie de bijlage (onder voorbehoud van officiële publicatie) onderaan.


Toegevoegd punt van raadsleden Evelyne Gomes en Christel Verleyen:
Eregemeenteraadslid

Evelyne Gomes (Open VLD): een gemeenteraadslid - en ook een OCMW-raadslid - kan na
18 jaar zetelen de titel van eregemeenteraadslid krijgen. Dit is een soort beloning voor hun
jarenlange inzet. Door het samengaan van gemeenteraad en OCMW-raad vraagt ze om de
mandaten samen te voegen en ook met terugwerkende kracht. Bijkomend vraagt ze om op
te lijsten via hiervoor in aanmerking komt.
Burgemeester Vincent Van Peteghem is het voorstel wel genegen maar de moeilijkheid is
dat dit effectief moet geregeld worden in de gemeenteraad en de OCMW-raad. Voorzitter
Kathleen Ghyselinck gaf in de ‘mededelingen van de voorzitter’ reeds aan dat het
huishoudelijk reglement aan herziening toe is. De eretitels kunnen hierin opgenomen
worden.

Dit punt wordt niet gestemd maar verder opgevolgd.


Toegevoegd punt van raadslid Wim Vanbiervliet: Samenwerking en verhouding tussen
het college en de administratie - vraag tot advies

Nog voor het eerste woord gezegd is, verlaten algemeen directeur Veerle Goethals,
schepenen Kristof Agache (NVA) en Lieve Van Lancker (CD&V) de raadzaal.
Een personeelslid komt vanuit de publieksbanken de plaats innemen van de algemeen directeur.
De voorzitter vraagt om het punt te behandelen in de gesloten zitting omdat het over
personen gaat. Wim Vanbiervliet gaat hierop in dat het juist de bedoeling is om het punt in de
openbaarheid te bespreken. Nadat Wim Vanbiervliet de woorden “Mijnheer Agache”
uitspreekt komt de burgemeester tussen. Als de integriteit aangetast wordt, dan moet het
punt naar de gesloten zitting. Wim Vanbiervliet belooft in zijn verder betoog geen namen
meer te vernoemen.
Het onderwerp is de aanverwantschap in eerste graad van een schepen met een
personeelslid. (nvdr: in casu gaat het over schepen Kristof Agache en algemeen directeur
Veerle Goethals die door het huwelijk verbonden zijn).
Er is geen enkele wet gevonden die deze vreemde combinatie verbiedt.
Twaalf jaar geleden diende zich een gelijkaardige situatie voor en op een incident na,
zijn er geen problemen geweest. (nvdr, het betreft hier toenmalig
schepen Lieve Van Lancker en haar echtgenoot Bob Lentacker, diensthoofd vrije tijd)
Wim Vanbiervliet stelde reeds vast dat verschillende personeelsleden zich niet meer durven
uitspreken uit schrik.
Hij haalt ook enkele voorbeelden aan van zaken die schepenen moeten goedkeuren over
personeelszaken.
De enige vraag van Wim Vanbiervliet is om afspraken vast te leggen en advies in te winnen
bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en VVSG (Vereniging van Steden en Gemeenten).
De burgemeester werkt zich uit de naad om uit te leggen dat er zich vandaag geen
problemen stellen en vraagt om er ook geen te insinueren. Hij beaamt wel verschillende
argumenten van Wim Vanbiervliet. Er zijn geen wettelijke beperkingen maar er is wel een
deontologisch probleem.
Zijn voorstel is om een deontologische code op te stellen voor het schepencollege,
de gemeenteraad, BSDC en het personeel en bovenop een afsprakennota.
Dit gebeurt best samen met de raadsleden want het moet goedgekeurd worden in de
gemeenteraad.
Er wordt aan de burgemeester nog meegegeven te rade te gaan in de gemeente Lochristi
omdat zich daar een gelijkaardige situatie voordeed.

Veerle Goethals, Kristof Agache en Lieve Van Lancker nemen hun plaats weer in.


Mondelinge vragen

Evelyne Gomes:
(1) Op de gemeentelijke website staat het Sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan. Ze vraagt om
enkele prioritaire straten toe te voegen.
Schepen Willem Rombaut: het plan kan zeker aangepast worden, suggesties mogen
gegeven worden.
Wim Vanbiervliet feliciteert het bestuur met het zeer snel sneeuw- en ijsvrij maken van de
fietssnelweg in de Oude Gentweg.
(2) Vraag over de opkuis in De Veldblomme te Zevergem en wie de opvolging hiervan doet.
Schepen Willem Rombaut: hij kan hier niet onmiddellijk op antwoorden maar zal de
procedure opvragen en voorleggen op de volgende zitting.
(3) In het nieuwe stuk van de Keistraat is er een baanvak dat niet zeer duidelijk is.
Schepen Willem Rombaut zal het onderzoeken.

Lutgard Vermeyen (Ruimte, Groen):
Minister Crevits wil voor alle scholen een centraal aanmeldingsprobleem.
De scholen in De Pinte stappen niet in het systeem.
Schepen Benedikte Demunck (N-VA): Er is wel degelijk overleg geweest met alle scholen.
De startdatum voor inschrijvingen is vastgelegd op 13 maart 2019.
Er wordt nog steeds gezocht naar een aanbieder.
Waarschijnlijk wordt er niet ingestapt dit schooljaar maar wel het schooljaar 2020-2021.

Wim Vanbiervliet (Ruimte):
Er zijn enkele bloembakken geplaatst als verkeersremmers die waarschijnlijk niet
goedgekeurd zijn in de gemeenteraad en misschien niet in de Mobiliteitsraad besproken.
Hij vraagt om dit dringend na te kijken en zich in regel te stellen.
Schepen Benedikte Demunck antwoordt dat dit wel degelijke in de mobiliteitsraad is voorgelegd.
De andere goedkeuringen worden nagetrokken.

Ina Quintyn (Ruimte, sp.a):
In 2015 was er een piek van geboortes. Ze vraagt of er rekening kan gehouden worden met
de schommelingen ivm diverse inschrijvingen en plaatsen voor activiteiten.
Schepen Kristof Agache zal nagaan of er aanpassingen mogelijk zijn.


Mededelingen

Naar aanleiding van de nietigverklaring van het RUP Zevergem Scheldedorp op 5 oktober 2018,
door de Raad van State wordt er een informatievergadering gehouden in De Veldblomme
op woensdag 20.02.2019.

 

Bijlage

Vertegenwoordigingen vanuit de gemeenteraad

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw
vertegenwoordiger Algemene Vergadering Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter)
plaatsvervanger Algemene Vergadering Liselotte Thienpont (CD&V)

Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw
vertegenwoordiger Algemene Vergadering Leen Gryffroy (N-VA)
plaatsvervanger Algemene Vergadering Benedikte Demunck (N-VA, schepen)

Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw
lid Raad van Bestuur: Leen Gryffroy (N-VA)

Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw
lid in het Financieel Comité Leen Gryffroy (N-VA)

IGS Westlede
vertegenwoordiger Algemene Vergadering: Ann Vandenbussche (CD&V)
wordt vervangen door Erik Van de Velde (CD&V)
plaatsvervanger Algemene Vergadering Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter)

IGS Westlede
lid Raad van Bestuur Ann Vandenbussche (CD&V)

IGS Westlede
lid Raad van Bestuur met raadgevende stem nog niet toegekend

Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen
(IMEWO)
vertegenwoordiger Algemene Vergadering: Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)
plaatsvervanger Algemene Vergadering Ann Vandenbussche (CD&V)

Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen
(IMEWO)
lid Regionaal Bestuurscomité (RBC) Willem Rombaut (CD&V, schepen)
lid (bestuurder) Raad van Bestuur Willem Rombaut (CD&V, schepen)

Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland
(I.V.M)
vertegenwoordiger Algemene Vergadering: Erik Van de Velde (CD&V)
plaatsvervanger Algemene Vergadering Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)

Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland
(I.V.M)
bestuurders Raad van Bestuur Laure Reyntjens (CD&V, schepen)
plaatsvervangende bestuurders Raad van Bestuur Willem Rombaut (CD&V, schepen)

Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland
(I.V.M)
lid Raad van Bestuur met raadgevende stem Wim Vanbiervliet (Ruimte)

Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling
(Veneco)
vertegenwoordiger Algemene Vergadering Leen Gryffroy (N-VA)
plaatsvervanger Algemene Vergadering Kristof Agache (N-VA, schepen)

Vlaamse energielening via Veneco
vertegenwoordiger kredietcommissie Energiehuis Veneco Leen Gryffroy (N-VA)
plaatsvervanger kredietcommissie Energiehuis Veneco Liselotte Thienpont (CD&V)

Kleine Landeigendom Het Volk cvba
vertegenwoordiger Algemene Vergadering Guy Blomme (CD&V)
wordt vervangen door Erik Van de Velde (CD&V)
plaatsvervanger Algemene Vergadering Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)

Kleine Landeigendom Het Volk cvba
bestuurders Guy Blomme (CD&V) en Lieve Van Lancker (CD&V)

Projectvereniging wijk-werkorganisatie Leie en Schelde
bestuurslid met stemrecht Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)
plaatsvervanger met stemrecht Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter)
bestuurslid met raadgevende stem Christel Verleyen (Open VLD)

Projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS)
stemgerechtigd lid Raad van Bestuur Willem Rombaut (CD&V, schepen)
lid met raadgevende stem Raad van Bestuur Hilde Claeys (Ruimte)

Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw
vertegenwoordiger Lieve Van Lancker (CD&V)
plaatsvervanger Erik Van de Velde (CD&V)

Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw -
bestuurder Lieve Van Lancker (CD&V)

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
vertegenwoordiger Liselotte Thienpont (CD&V)
plaatsvervanger Ann Vandenbussche (CD&V)


Vertegenwoordigingen vanuit de OCMW-raad

Vlaamse energielening via Veneco
vertegenwoordiger kredietcommissie Guy Blomme (CD&V)
plaatsvervanger kredietcommissie Greet Van Den Berghe

Sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde
vertegenwoordigers Algemene vergadering Evelyne Gomes (Open VLD)
en Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)
lid van Raad van Bestuur Kristof Agache (N-VA, schepen)
en Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)


Onder voorbehoud van officiele publicatie op de website van de gemeente in kader van openbaarheid van bestuur.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren